Nederlandse loterijmarkt verwelkomt nieuwe goededoelenloterijen

De Kansspelautoriteit maakte eind 2016 bekend dat de verlening van een vergunning voor de organisatie van een goededoelenloterij niet meer voorbehouden is aan een beperkt aantal partijen. Vanaf 1 januari 2017 voor iedereen mogelijk een vergunning aan te vragen.

De KSA heeft inmiddels op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen een nieuwe loterijvergunning afgegeven aan vijf goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij, Lottovate Nederland, en Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) voor de duur van vijf jaar.

Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de goededoelen exclusiviteit van de drie Novamedia loterijen (Postcode-, Vrienden- en BankGiroLoterij) en de Lotto. Wat betekent deze beleidsverandering van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de Nederlandse loterijmarkt?

Welke smaken loterijen met een goededoelensaus zijn er eigenlijk?

Een goededoelenloterij valt bij de Kansspelautoriteit onder de noemer niet incidentele loterij ofwel een meerjarige loterij. Met andere woorden een blijvertje. In ieder geval voor de vergunningsduur van 5 jaar. Nederland kent tot nu toe vijf grote niet incidentele loterijen: de Postcode Loterij, de VriendenLoterij, de BankGiro Loterij, de Staatsloterij en Lotto; en een kleintje: de SNL.  De drie eerstgenoemde grote loterijen zijn in eigendom van Novamedia. De twee laatstgenoemde grote loterijen komen uit de stal van De Nederlandse Loterij. Vanaf 1 januari komt daar dus in ieder geval de goededoelenloterij van Lottovate bij.

Novamedia en Lottovate zijn commerciële organisaties die beiden een afdracht moeten doen aan een of meer goed doel(en) naar keuze. De Nederlandse Loterij is een staatsbedrijf. De winst van deze loterij vloeit voor 67% naar de schatkist en voor 33% naar het goede doel.

Hoe groot is de Nederlandse markt?

Een blik op de gehele Nederlandse kansspelmarkt leert dat de goededoelenloterijen (exclusief Staatsloterij en Lotto) iets meer dan een kwart van de markt beslaan. Dit marktaandeel maakt de goededoelenloterijen het grootste kansspelsegment in Nederland.

Grafiek: Nederlandse kansspelmarkt

NL kansspelmarkt

In Nederland werd in 2015 voor bijna een miljard euro aan loten gekocht bij goededoelenloterijen. De Postcodeloterij was met een omzet van 655 miljoen euro verreweg de grootste. De incidentele loterijen (loterijen met een beperkt aantal trekkingen in een korte tijd) hebben een zeer klein marktaandeel.

Grafiek: Omzetverdeling goededoelenloterijen

omzet loterijen

Afgezet tegen de andere loterijen (Staatsloterij en Lotto) zijn de goededoelenloterijen de grootste met iets meer dan de helft van de markt.

Grafiek: Goededoelenloterij vs de rest

loterijen

Vergeleken met andere Europese landen zijn Nederlanders vrij gematigde loterijspelers.

Grafiek: Hoeveel geeft de Nederlander uit aan loterijen versus EU

EU loterij

bron grafieken: jaarverslagen loterijen/marktscan Kansspelautoriteit

Voor wie is het starten van een goededoelenloterij interessant?

De Kansspelautoriteit stelt zoals gezegd een aantal voorwaarden aan nieuwe goededoelenloterijen maar stelt geen harde eisen voor wat betreft de aanvrager zelf. In feite kan iedereen in het bezit van onbesproken gedrag een vergunning aanvragen. NL Kansspel acht de goede doelenorganisaties zelf, mediapartijen en sportbonden en –organisaties voornaamste nieuwe concurrenten van Novamedia en Lottovate.

Een goededoelenloterij is een uitstekende manier om de achterban en/of doelgroep via een “soft” kansspel te bedienen. De diversiteit van de Nederlandse goede doelenorganisaties maakt een juiste match eenvoudig. Veel organisaties kunnen het dus dicht bij huis zoeken.

Is het organiseren van een goededoelenloterij moeilijk?

Nee. In feite is een goededoelenloterij niets meer het trekken van een x aantal nummers door een notaris. Dit kan een postcode zijn, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een willekeurig nummer tussen 0 en 1.000.000 etc. etc. Het succes van een goededoelenloterij wordt vooral bepaalt door een goed door doordacht loterijconcept en de marketingafdeling. Ter illustratie: de Postcodeloterij heeft een prima concept (stel je voor dat mijn buren wel winnen en ik niet) en geeft volgens het eigen jaarverslag ruim 38% van het bruto spelresultaat (omzet minus afdracht en uitgekeerde prijzen) uit aan wervings- en organisatieactiviteiten.

Aan welke voorwaarden moet een goededoelenloterij voldoen?

Elke Nederlandse kansspelvergunning kent een rits aan voorwaarden. Voor de goededoelenloterijen springt 1 voorwaarde er duidelijk bovenuit: 50% van de inleg van de loterij moet worden afgedragen aan goede doelen. Deze voorwaarde wijkt af van bijvoorbeeld de vergunning van de Staatsloterij (geen expliciete afdrachtvoorwaarde). De verplichte afdracht aan het goede doel heeft twee belangrijke implicaties: het beschikbare prijzengeld voor de deelnemers aan de loterij is relatief laag en de marge voor de vergunninghouder is eveneens relatief laag.

De belangrijkste voorwaarden van de kansspelvergunning van een goededoelenloterij:

50% van de inleg van de loterij moet worden afgedragen aan goede doelen en …

 • Maximaal 69 loterijen per kalenderjaar
 • Maximale inleg van 30 euro per lot
 • Zowel losse verkoop als via abonnementen
 • Verkoop mag zowel fysiek (offline) en online
 • De opbrengst mag niet gecombineerd met andere kansspelen (pooling)
 • 80% van de afdracht aan goede doelen moeten aangewezen zijn als algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Zet niet aan tot onmatige deelname of kansspelverslaving.
 • Opstellen van een deelnemersreglement
 • Waarborgen van betrouwbaarheid en integriteit
 • Instellen van een Compliance officer (risicoanalyse, fraudebestrijding, rapportage KSA, integriteitsbeleid)
 • Opstellen van kwartaalrapportage, jaarverslag en IT audit
 • Mag geen gelijkenis tonen met Staatsloterij, Lotto of instantloterij

Hoe zit het precies met de goede doelen zelf?

goede doelen gala

De Nederlandse goede doelen zijn in ieder geval spekkoper. Novamedia maakt jaarlijks honderden miljoenen (443 miljoen in 2015) over aan de goede doelen. Met de komst van nieuwe goededoelenloterijen zal deze afdracht eerder groter dan kleiner worden. Uiteraard zal er enige vorm van substitutie plaatsvinden. Maar uiteindelijk is de verwachting dat de totale markt zal groeien. Bijkomend voordeel voor de goede doelenorganisaties is minder afhankelijkheid van 1 organisatie. Het is geen geheim dat een aantal goede doelenorganisaties de macht van Novamedia liever kwijt dan rijk is. Bovendien profiteert momenteel niet elke goed doelorganisatie van loterij-inkomsten. Dat kunnen er in de nieuwe opzet veel meer worden.

Meer weten over goededoelenloterijen? Neem contact met ons op.

 

Copyright NL Kansspel All rights reserved